„Do biegu gotowi, start!” - rekrutację do przedszkoli czas zacząć

Marzec to dla wielu rodziców miesiąc, w którym muszą podjąć ważną decyzję o najbliższej przyszłości swojego dziecka. Rozpoczyna się właśnie rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016. Jakie Przedszkole wybrać, jakie są kryteria rekrutacji, do kiedy i jakie dokumenty należy złożyć? Takie i inne pytania zadają sobie teraz tysiące rodziców trzylatków.

W tym roku po raz pierwszy o miejsce w państwowym przedszkolu nie muszą martwić się już rodzice czterolatków. Od 1 września 2015 miasta i gminy są zobowiązane do zapewnienia miejsc w publicznych placówkach wszystkim 4-latkom. Jeżeli zabraknie dla nich miejsc w placówkach państwowych, gmina może „wykupić” brakujące miejsca w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w drodze konkursu ofert. Odpłatność za każdą dodatkową godzinę (ponad 5 godzin) będzie wówczas dla rodziców wynosiła 1 zł. Od 2017 roku prawo do miejsca w przedszkolach będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom.

Teoretycznie miejsca maluchom powinni zwolnić 6-latki, które od tego września po raz pierwszy obowiązkowo pójdą do szkół. Jak to będzie wyglądało w praktyce – zobaczymy, bo wielu rodziców sześciolatków już teraz deklaruje, że będzie starało się o odroczenie obowiązku szkolnego dla swojego dziecka. Jeśli do czasu rozpoczęcia rekrutacji dziecko nie otrzyma odroczenia obowiązku szkolnego musi wziąć udział w rekrutacji do I klasy.

Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowych placówkach mają zagwarantowane miejsce w przedszkolu. Złożą tam tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, muszą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Procedura rejestracyjna w różnych miastach i gminach przebiega trochę inaczej. Elementem spójnym dla wszystkich jest siedem odgórnych kryteriów ustawowych – branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

KRYTERIA USTAWOWE

- Wielodzietność rodziny kandydata
- Niepełnosprawność kandydata
- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Jeśli po tym etapie postępowania w przedszkolu nadal są wolne miejsca, naboru dokonuje się na podstawie kryteriów samorządowych przyjętych przez radę miasta lub gminy. Kryteria samorządowe, które są brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być różne. Najczęściej są to: miejsce zamieszkania, zatrudnienie rodziców, rodzeństwo w tym samym przedszkolu i kryterium dochodowe. Zróżnicowany jest również harmonogram składania wniosków. W wielu gminach można je składać już od początku marca, w innych dopiero od połowy (w związku z czym rekrutacja wydłużona zostaje do połowy kwietnia), a w niektórych dopiero pod koniec marca. Niektóre samorządy jeszcze nie określiły dokładnego harmonogramu i kryteriów naboru. Trzeba uważnie sprawdzać jak wygląda harmonogram i jakie kryteria zostały określone przez daną gminę i jakie w związku z tym trzeba załączyć dokumenty.

W wielu dużych miastach np. w Warszawie, Katowicach, czy Gdańsku funkcjonuje elektroniczny system rejestracji. Można ubiegać się o miejsce w kilku placówkach (w niektórych miastach i gminach są to maksymalnie dwa miejsca, w innych trzy). Wniosek składa się tylko jeden – wymieniając w nim kolejno przedszkole według preferencji. Wniosek ten składa się w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

 

Poniżej podajemy szczegółowe informacje nt. rekrutacji dla mieszkańców Warszawy oraz Śląska.

WARSZAWA

W stolicy funkcjonuje internetowy system rejestracji.
zobacz tu

Lista przedszkoli została opublikowana 25 lutego, natomiast od 9 marca rodzice mogą rejestrować w systemie wnioski o przyjęcie.


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

25 lutego - Udostępnienie w systemie rekrutacyjnymoferty przedszkoli i szkół podstawowych.

od 27 lutego do 6 marca - Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

od 9 marca do 22 marca - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

od 9 marca do 23 marca - Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
(UWAGA: 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne; 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.)

27 kwietnia godz. 13.00 - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Możliwość sprawdzenia w systemie, gdzie dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

27 kwietnia do 5 maja - Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 maja godz. 13.00 - Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 7 maja - W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające

8 czerwca (godz. 16.00) - Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

8 czerwca do 14 czerwca - Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

od 8 czerwca do 15 czerwca - Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

22 czerwca - godz. 13.00 - Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

22 czerwca do 24 czerwca - Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25 czerwca - Procedura odwoławcza.

31 sierpnia - Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

 

Kryteria ustawowe – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

- Wielodzietność rodziny kandydata – 260 pkt;

- Niepełnosprawność kandydata – 260 pkt;

- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 260 pkt;

- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 260 pkt;

- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 260 pkt;

- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 260 pkt;

- Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 260 pkt;


Kryteria samorządowe - brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

- Dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – 130 pkt;

- Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 64 pkt;

- Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt;

- Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy – 24 pkt;

- Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 8 pkt;

- Dochód na osobę w rodzinie dziecka
a) w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, zpóźn. zm.) - 1 pkt;
b) w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:
100% kwoty, o której mowa w art w art. 5
pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych
liczba punktów = ——————————————
dochód na osobę w rodzinie dziecka

*100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, zpóźn. zm.) - 574 zł

 

ŚLĄSK


Również w większości śląskich miast nabór do przedszkoli prowadzony będzie drogą elektroniczną, wyjątek stanowi Chorzów. Dziecko można zapisać do trzech placówek, w kolejnośc wg preferencji.

Rekrutacja w wybranych miastach:

Ruda Śląska

Rekrutacja rozpocznie się w marcu 2015 r. Po raz pierwszy będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. 

W Rudzie jest 28 przedszkoli, 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i 1 przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym.

Katowice
W Katowicach nie podjęto jeszcze uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16 do przedszkoli. Uchwała prawdopodobnie będzie głosowana na marcowej sesji rady miasta. Nabór do placówek rozpocznie się prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia, a rekrutacja będzie prowadzona do 31 sierpnia 2015 drogą elektroniczną.

Bytom
Tutaj nabór elektroniczny rusza 16 marca. W tym roku w Bytomiu w 41 przedszkolach czeka na dzieci ok. 4,5 tys. miejsc. - Miejsca znajdą wszystkie 5-latki, realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz 4-latki chcące skorzystać z prawa do miejsca w przedszkolach - mówi Helena Colik z UM w Bytomiu.

Gliwice
Rozpoczęcie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych planowane jest w marcu br. Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie prowadzona przy wsparciu systemu informatycznego. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem jej kryteriów i harmonogramu.

Będzin
Rekrutacja dla dzieci, które pójdą po raz pierwszy do miejskich placówek wychowania przedszkolnego prowadzona będzie od 2 do 31 marca 2015 roku.

Chorzów
W Chorzowie na razie nie działa nabór elektroniczny. Trzeba złożyć wniosek osobiście w placówce. Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu miasta lub w przedszkolu. Nabór ruszy na przełomie marca i kwietnia. W mieście jest 24 przedszkoli publicznych i 5 niepublicznych.

Zabrze
Tutaj nabór do 38 przedszkoli rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia. Dzieci można zapisać drogą elektroniczną do trzech placówek.