×

Ostrzeżenie

JFolder::create: Ścieżki nie ma wśród ścieżek open_basedir

Regulamin Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Regulamin Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka w roku edukacyjnym 2015/2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Podstawowe definicje:
• AZP – Akademia Zdrowego Przedszkolaka.
• Program – program Akademii Zdrowego Przedszkolaka na bieżący rok edukacyjny.
• Program „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie…” – śladami znanych twórców dla dzieci - nazwa programu na bieżący rok edukacyjny.
• Akcja – jedna z akcji organizowanych w ramach programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka.
• Panel przedszkola – miejsce na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl, w którym przedszkola mogą zarządzać swoimi treściami.
• Rok edukacyjny – rok, w którym przedszkola mogą realizować założenia Programu Akademii Zdrowego Przedszkolaka, trwający: 01.10.2015 do 30.06.2016.

1.2. Organizatorem projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka, jest firma AZP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul Gwiaździsta 5c/1, 01-651 Warszawa. NIP 5252588768, Regon 147279070
1.3. Akademia Zdrowego Przedszkolaka jest programem społeczno – edukacyjnym, skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym, rodziców, nauczycieli oraz personelu przygotowującego żywność dla dzieci w wieku przedszkolnym.
1.4. Akademia Zdrowego Przedszkolaka ma na celu utrwalenie wśród rodziców, dzieci oraz personelu przedszkolnego wiedzy o tym, jak się właściwie odżywiać oraz prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.
1.5. Zespół ekspertów Akademii Zdrowego Przedszkolaka opracowuje materiały edukacyjne w formie warsztatów (opartych głównie na zabawach) i innych materiałów edukacyjnych, które mają angażować do wspólnej pracy pracowników przedszkoli, rodziców i dzieci.
1.6. Akademia ma charakter ogólnopolski.
1.7. Akcje są skierowane do dzieci w wieku 3-6 lat. Możliwy jest też udział dzieci szkolnych (klasy I-III).
1.8. Wszystkie materiały, o których mowa w niniejszym regulaminie, sam regulamin oraz panel przedszkola mieszczą się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
1.9. Program Akademii Zdrowego Przedszkolaka jest przygotowywany w oparciu o założenia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program edukacyjny AZP jest oparty na Akcjach. Każda z akcji przewiduje kilkutygodniowe warsztaty z dziećmi, które prowadzone są na terenie przedszkola przez nauczycieli na podstawie materiałów dostarczonych przez AZP.

II. OGÓLNE ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMII ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

2.1. W programie AZP mogą wziąć udział wszystkie przedszkola publiczne oraz niepubliczne, placówki przygotowania przedszkolnego, żłobki, klubiki dla dzieci oraz w specjalnych przypadkach klasy 1-3 szkół podstawowych, jeśli wyrażą na to zgodę oraz zaakceptują niniejszy regulamin.
2.2. Przedszkola oraz pozostałe wymienione placówki w pkt. 2.1. podejmują decyzję o wzięciu udziału w każdej Akcji oddzielnie. Placówka może wziąć udział w jednej lub kilku Akcjach.
2.3. Udział przedszkola w Programie AZP w roku 2015/2016 „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie…” jest możliwy na dwa sposoby:
Pakiet PREMIUM – pakiet płatny. Przedszkole otrzymuje komplet wydrukowanych materiałów dla 25 dzieci, w tym scenariusz, plakaty, pomoce edukacyjne, jak również inne wartości dodane oraz wsparcie merytoryczne ekspertów ds. żywienia. Materiały dostępne są również w wersji on-line. Wszystkie koszty związane z drukiem i wysyłką materiałów zawarte są w cenie pakietu. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana koszty ponownej przesyłki pokrywa przedszkole. Cena podstawowa za udział w jednej akcji: 149 zł brutto.
Pakiet STANDARD – pakiet bezpłatny. Przedszkole otrzymuje dostęp do części materiałów z akcji w formie on-line, do samodzielnego wydruku. 
2.4. Wszystkie materiały, które otrzymują przedszkola w ramach Programu AZP są przygotowywane przez ekspertów AZP i są zgodne z panującymi w Polsce normami zdrowia.
2.5. Weryfikacja jadłospisów, o której mowa w pakiecie PREMIUM, z akcji XVI i XVII, polega na modyfikacji przez ekspertów AZP dwutygodniowego jadłospisu przedszkola – z wyszczególnieniem popełnianych błędów i propozycją ich zmiany. Weryfikacja jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2015 r. w sprawie „grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
2.6. Jadłospis tygodniowy, o którym mowa w pakiecie PREMIUM z akcji XVIII, polega na przedstawieniu tygodniowego, przykładowego jadłospisu przedszkolnego, zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2015 r. w sprawie „grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Jadłospis ten może, lecz nie musi być wdrożony w placówce.
2.7. Przedszkola, które wyraziły chęć wzięcia udziału w Programie zobowiązane są do realizacji Akcji bieżącego programu, zgodnie z jego założeniami.
2.8. Przedszkola mogą w każdej chwili odstąpić od realizacji Programu AZP, wpłacona kwota nie jest wówczas zwracana.
2.9. Terminy oraz czas trwania poszczególnych Akcji określa harmonogram, dostępny na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
2.10. Dołączenie do Akcji jest możliwe podczas jej trwania. W pakiecie PREMIUM materiały można otrzymać również po zakończeniu Akcji – wówczas przechodzą one do Archiwum Akcji.
2.11. Przedszkola korzystające z Pakietu PREMIUM otrzymują 20% zniżki na wszystkie szkolenia dla presonelu, organizowane przez AZP.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA AKCJI

3.1. AZP przygotowuje harmonogram Akcji i udostępnienia go placówkom, które wyraziły chęć przystąpienia do Programu.
3.2. AZP przygotowuje i udostępnia materiały niezbędne do realizacji poszczególnych Akcji realizowanych w ramach Programu w placówkach:
- w formie wydrukowanej – po zaksięgowaniu wpłaty za Akcję – placówkom, które przystąpiły do pakietu PREMIUM;
- w formie elektronicznej, do samodzielnego pobrania ze swojego panelu przedszkola po zalogowaniu – placówkom, które przystąpiły do pakietu STANDARD.
3.3. Wpłaty należy dokonywać na rachunek AZP Sp. z o.o. prowadzony w Banku Millenium

NR KONTA:53 1160 2202 0000 0002 6309 5666
TYTUŁEM: Numer zamówienia

3.4 W przypadku wyboru pakietu PREMIUM – komplet wydrukowanych materiałów zostaje wysłany w ciągu 10 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty. Przedszkole ma również możliwość dostępu do wszystkich materiałów on-line w panelu swojego przedszkola. Niniejszy punkt nie obejmuje akcji przedsprzedażowych.
3.5. W przypadku wyboru pakietu STANDARD materiały są dostępne w dniu rozpoczęcia Akcji w panelu przedszkola. 
3.6. Wszystkie materiały Organizatora stanowią własność AZP sp. z o.o. Materiały służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody ich właściciela w celach marketingowych.
3.7. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu materiałów, które nie wynikają z jego winy.
3.8. Organizator zobowiązuje się do wystawienia Certyfikatu AZP dla przedszkola biorącego udział w danej Akcji, w pakiecie PREMIUM i spełniającego warunki określone w pkt. 4.4. oraz 4.6 niniejszego Regulaminu. Przedszkole biorące udział w Akcji poprzez pakiet Premium otrzyma Certyfikat wydrukowany. 
3.9. Przedszkole biorące udział w Akcji poprzez pakiet Standard nie otrzymują Certyfikatu, począwszy od Akcji XVIII.
3.10. Organizator ma prawo do odmówienia wystawienia Certyfikatu za udział w Akcji w przypadku niedostosowania się do założeń niniejszego Regulaminu.
3.11. Organizator ma obowiązek dołożenia wszelkich starań, aby w ramach realizowanych Akcji nie naruszać niczyich dóbr osobistych, wychowawczych oraz odczuć religijnych.
3.12. Organizator ma prawo do wykorzystania materiałów zamieszczonych przez placówki na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl, zgodnie z regulaminem strony w celach promocyjnych.
3.13. Przedszkola biorące udział w Akcji zobowiązują się do przekazania rodzicom materiałów dostarczonych przez Organizatora, jeżeli zostaną o to poproszone.
3.14. Organizator ma prawo przekazać placówkom materiały promocyjne swoje oraz Partnerów Akademii Zdrowego Przedszkolaka.

3.15. Akceptacja regulaminu udziału w programie AZP jest jednocześnie zgodą na zamieszczanie zdjęć z realizacji akcji, w tym zdjęć dzieci, prac plastycznych itp.

IV. WYMAGANIA ORGANIZATORA WOBEC PRZEDSZKOLI BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJI

4.1. Przedszkole przystępujące do Akcji zobowiązuje się do zrealizowania programu na podstawie przygotowanego scenariusza zajęć i przy wykorzystaniu materiałów dostarczonych przez Organizatora.
4.2. Przedszkole przystępując do Programu AZP deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby żywienie w ich placówce było zgodne z normami zdrowego żywienia oraz Rozporządzeniem, o którym mowa w p. 2.5 niniejszego Regulaminu.
4.3. W celu otrzymania Certyfikatu potwierdzającego udział w Akcji, przedszkole jest zobowiązane do sporządzenia sprawozdania według instrukcji dostępnej na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
4.4. Każdorazowo udział w Akcji oraz jej realizacja w placówce musi być potwierdzona przez rodziców dzieci w niej uczestniczącej według instrukcji dostępnej na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
4.5. Aby uzyskać Certyfikat z przeprowadzonej Akcji, sprawozdanie zamieszczone w panelu przedszkola, musi zostać potwierdzone przez minimum 5 rodziców dzieci w niej uczestniczącej.
4.6. Potwierdzeń udziału w Akcji nie mogą dokonywać pracownicy przedszkola biorącego udział w Akcji.

V. REJESTRACJA W SERWISIE WWW.ZDROWYPRZEDSZKOLAK.PL

5.1. Przedszkole rejestrując się na stronie, oświadcza, że podane dane są prawdziwe.
5.2. Przedszkole ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia.
5.3. Przedszkole rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5.4. Organizator oświadcza, że dane przedszkola podane w formularzu rejestracyjnym, będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora.
5.5. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z adresu, na który jest zarejestrowane konto z prośbą o jego usunięcie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Przedszkole przystępując do Akcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Akcji
b) nie dostarczenie przedszkolom materiałów dotyczących danej Akcji, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
c) opóźnienia w wysyłce lub zamieszczeniu materiałów, wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zdarzeń mających wpływ na organizowanie Akcji.
6.4. Wszystkie wątpliwości związane z realizacją Akcji należy zgłaszać bezpośrednio do Organizatora, korzystając z możliwości kontaktu zamieszczonych na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl