Regulamin konkursu dla rodziców na grę planszową

 

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady konkursu na grę planszową (zwanego dalej „Konkursem”), ogłoszonego na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl.

2. Organizatorem konkursu jest firma Lionfitness Witold Lew Starowicz, z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1, 01-651 Warszawa, REGON 731633245, NIP 827 117 78 55 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

4. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców  i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak dostępu do nich uniemożliwi przesłanie Zwycięzcy nagrody.

 

§2 Uczestnicy

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zarejestrowane w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

2. Każdy z Uczestników może zamieścić tylko jedną pracę konkursową.

3. W konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
b) członkowie rodzin pracowników Organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

 

§3 Prace konkursowe

 

1. Tematem pracy konkursowej  jest stworzenie gry planszowej utrwalającej u dziecka podstawowe zasady bezpieczeństwa.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną propozycję gry w postaci zdjęcia wykonanego z użyciem technik fotografii tradycyjnej (zeskanowane do pliku cyfrowego) lub fotografii cyfrowej o rozdzielczości do 1024x768 px oraz opisu zasad gry.

3. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.

4. Prace konkursowe można przesyłać do dnia 17.07.2013 roku za pośrednictwem specjalnie utworzonego na Forum wątku konkursowego – KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ.

5. Do konkursu można zgłosić wyłącznie pracę własnego autorstwa.

6. Zgłoszenie gry jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest autorem tej gry oraz że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne  zamieszczenia  jejna stronie internetowej Organizatora Konkursu.

7. W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 6, okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

 


§4 Nagrody

 

1. Nagrody konkursowe ufundowały firmy Pilch oraz Lime. Dokładny opis nagród konkursowych znajduje się na stronie konkursowej.

2. Nagrody zostaną przyznane przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora.

3. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany przy rejestracji  w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl) w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu,  w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody.

4. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej, dokonana z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.

5. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 6 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.

6. Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury ponowi procedurę oceny prac konkursowych i przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi.

7. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę, jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

8. Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

9. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

 

§ 5 Zasady konkursu

 

1. Udział w konkursie polega na przesłaniu zdjęcia i opisu gry planszowej, utrwalającej u dziecka podstawowe zasady bezpieczeństwa poprzez wątek  na Forum strony www.zdrowyprzedszkolak.pl – KONKURS NA GRĘ PLANSZOWĄ.

2. Przesyłając pracę, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości i reklamowe.

4. Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po terminie wskazanym w §3 ust. 4 nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).

5. Udział w Konkursie i nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz prawa do rozporządzania i korzystania ze zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez konieczności zapłaty Uczestnikowi wynagrodzenia).

6. Przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do zdjęcia i pracy Uczestnik dokonuje na Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie, dokonywanie przedruków w całości albo w części, udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji mechanicznej.

7. Przesłane pliki nie będą zwracane.

8. Zdjęcia zostaną pokazane na specjalnie dla Konkursu utworzonej podstronie serwisu www.zdrowyprzedszkolak.pl.

9. Wyniki konkursu będą widoczne w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl przez co najmniej 14 dni po jego zakończeniu.

10. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl po zakończeniu Konkursu do dn. 31.07.2013 roku.

11. Lista Zwycięzców Konkursu będzie do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ul. Gwiaździsta 5c/1, 01-651 Warszawa.

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem błędnych danych adresowych
c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką nagród poza teren Polski. Nagroda może być dostarczona na koszt Zwycięzcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

6. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.