Regulamin konkursu - "Król i królowa balu"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady karnawałowego konkursu na najpiękniejsze przebranie - „Król i Królowa balu” (zwanego dalej „Konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej
 2. Organizatorem konkursu jest firma AZP Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1 w Warszawie (kod 01-651), REGON 147279070, NIP 525 25 88 768 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
 4. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak dostępu do nich uniemożliwi przesłanie Zwycięzcy nagrody.

 

§ 2 Uczestnicy

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być rodzice zarejestrowani w serwisie
 2. W konkursie nie mogą brać udziału:
  1. pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
  2. członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

 

§ 3 Prace konkursowe

 1. Tematyką prac konkursowych jest własnoręczne wykonanie stroju lub maski karnawałowej.
 2. Jako pracę konkursową uważa się fotografię przedstawiającą wykonaną własnoręcznie pracę wykonaną zgodnie z . Zdjęcia powinny mieć max rozdzielczość1024x768 px.
 3. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.
 4. Zdjęcia i pliki stanowiące prace konkursowe można przesyłać od 04.02.2015 do 25.02.2015 roku za pośrednictwem FORUM, znajdującego się na stronie i w specjalnie utworzonym przez administratora wątku pod nazwą >>karnawałowy konkurs na najpiękniejsze przebranie - „Król i Królowa balu”<<.
 5. Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace własnego autorstwa.
 6. Każdy rodzic może zamieścić tylko jedną fotografię.
 7. Opublikowanie prac na FORUM jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest on autorem załączonego zdjęcia oraz że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
 8. W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 7, okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

 

§ 4 Nagrody

 1. Sponsorem nagród jest właściciel marki Ziaja. Nagrodami są zestawy kosmetyków.
 2. Zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień.
 3. Nagrody główne to zestawy kosmetyków Ziaja z serii „Liście zielonej oliwki”, każdy o wartości ok. 70 zł
 4. Nagrody za przyznanie wyróżnienia to zestawy kosmetyków dla dzieci z serii „Ziajka”, każdy o wartości ok. 30 zł.
 5. Nagrody zostaną przyznane przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
 6. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany przy rejestracji w serwisie) w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody.
 7. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej, dokonana z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.
 8. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 6 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.
 9. Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury ponowi procedurę oceny prac konkursowych i przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi.
 10. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny, ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.
 11. Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
 12. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

 

§ 5 Zasady konkursu

1. Udział w konkursie polega na zamieszczeniu zdjęć na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl w zakładce FORUM w specjalnie utworzonym przez administratora wątku pod nazwą >>karnawałowy konkurs na najpiękniejsze przebranie - „Król i Królowa balu”<<.

2. Zdjęcia zamieszczane w innych wątkach na FORUM nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.

3. Przesyłając zdjęcia, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości i reklamowe.

5. Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po terminie wskazanym w §3 ust. 4 nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).

6. Udział w Konkursie i nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz prawa do rozporządzania i korzystania ze zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez konieczności zapłaty Uczestnikowi wynagrodzenia).

7. Przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do zdjęcia Uczestnik dokonuje na Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie, dokonywanie przedruków w całości albo w części, udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji mechanicznej.

8. Przesłane pliki nie będą zwracane.

9. Zdjęcia zostaną pokazane na specjalnie dla Konkursu utworzonej podstronie serwisu www.zdrowyprzedszkolak.pl.

10. Wyniki konkursu będą widoczne w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

11. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl po zakończeniu Konkursu w dniu 04.03.2015 roku.

 

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ul. Gwiaździsta 5c/1 w Warszawie (kod 01-651)

2.     Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.     Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

5.     Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

6.     Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.     Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8.     Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9.     Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,

b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem błędnych danych adresowych

c)  świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką nagród poza teren Polski. Nagroda może być dostarczona na koszt zwycięzcy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

6. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.