REGULAMIN NA KONKURS „AKTYWNY RODZIC” DLA RODZICÓW

REGULAMIN NA KONKURS „AKTYWNY RODZIC”

DLA RODZICÓW

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu - „Aktywny Rodzic” (zwanego dalej „Konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl

2. Organizatorem konkursu jest firma AZP Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1 w Warszawie (kod 01-651), REGON 147279070, NIP 525 25 88 768 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl oraz drogą elektroniczną poprzez mailing.

4. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu: informacjami marketingowymi, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być Rodzice zarejestrowani oraz niezarejestrowani w serwisie Akademii Zdrowego Przedszkolaka i zgłoszeni do tego konkursu.

2. W konkursie nie mogą brać udziału:

a. pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i

b. członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących

przeprowadzeniu konkursu,

przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

§ 3 Przedmiot konkursu

1. Udział w konkursie polega na:

a. Jednokrotnym zarejestrowaniu się i dokończeniu zadania konkursowego (podanie

swojego adresu mailowego i zaakceptowanie regulaminu i polityki prywatności) w

konkursie na specjalnym Landing Page lub Pop Up, co będzie premiowane gratisową

dostawą (przy zakupie na min. 50 PLN) do zrealizowania wyłącznie w sklepie

internetowym Akademii Zdrowego Przedszkolaka

2. Czas trwania Konkursu: od 19.02.2015 do 29.05.2015

§ 4 Nagrody

1. Sponsorem nagród jest AZP Sp. z o.o., organizator projektu Akademia Zdrowego

2. Zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz 5 nagród dodatkowych.

3. Nagrody główne to kolejno: I miejsce - voucher o wartości 1000 PLN oraz rodzinny pobyt

weekendowy w hotelu SPA wskazanym przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka, II miejsce

- voucher o wartości 500 PLN, III miejsce - voucher o wartości 250 PLN. Nagrody dodatkowe

to: 5 voucherów o wartości 50 PLN. Vouchery będzie można zrealizować wyłącznie w sklepie

internetowym Akademii Zdrowego Przedszkolaka.

4. Nagrody zostaną przyznane poprzez wyłonienie w konkursie „Aktywny Rodzic”, 3 najlepszych

prac głównych i 5 dodatkowych, poprzez 3 osobowe JURY, w którego w skład wejdą

pracownicy Akademii Zdrowego Przedszkolaka.

5. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany przy

rejestracji w serwisie) w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu.

6. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o

wygranej, dokonana z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta

została wysłana.

7. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 6 w ciągu 7 dni

roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie

braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do

nagrody przepada.

8. Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, to przechodzi ona na uczestnika

zajmującego kolejne miejsce na liście zwycięzców.

9. Nie ma możliwości zamiany nagrody w postaci vouchera na ekwiwalent pieniężny, ani inną

nagrodę, jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

10. Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem maila. Za zgodą Rodziców

Akademia Zdrowego Przedszkolaka umieści taką informację na stronie głównej serwisu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie

na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn

dokonanych zmian.

§ 5 Zasady konkursu

1. Rodzic powinien zarejestrować się do konkursu poprzez specjalny Landing Page

(konkurs.zdrowyprzedszkolak.pl) lub Pop Up na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl i podać

swój adres e-mail, a następnie dokończyć zdanie konkursowe: „Jestem Aktywnym Rodzicem,

bo….” oraz zaakceptować regulamin konkursu.

2. W ciągu 10 dni od zakończenia konkursu, zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu i przyznanie

im nagród głównych oraz dodatkowych.

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne 

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej

najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia

Zdrowego Przedszkolaka, ul. Gwiaździsta 5c/1 w Warszawie (kod 01-651)

2.     Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data

stempla pocztowego.

3.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy

rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie

4.     Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

5.     Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją")

powołaną przez Organizatora.

6.     Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.     Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8.     Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez

9.     Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz.

U. Nr 201, poz. 1540).

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w

stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku

zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,

adresowych

b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem błędnych danych

c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

6. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.