Regulamin konkursu "Moja mama jest kobietą"

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady konkursu „Moja Mama jest kobietą…” (zwanego dalej „Konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl

 2. Organizatorem konkursu jest firma AZP Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1 w Warszawie (kod 01-651), REGON 147279070, NIP 525 25 88 768 (zwana dalej „Organizatorem”).

 3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl oraz na profilu Facebookowym - www.facebook.com/akademiazdrowegoprzedszkolaka za pośrednictwem zewnętrznej platformy.

 4. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi będą przez niego przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu: informacjami marketingowymi, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 2 Uczestnicy

 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być rodzice zarejestrowani oraz niezarejestrowani w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl

 2. W konkursie nie mogą brać udziału:

  1. pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

  2. członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

 

§ 3 Prace konkursowe

 

 1. Tematyką prac konkursowych jest dokończenie zdania konkursowego „Moja mama jest kobietą, bo…”.

 2. Autorem wypowiedzi powinno być dziecko, natomiast rodzic powinien spisać wypowiedź.

 3. Każdy rodzic może zamieścić tylko jedno dokończenie zdania.

 

 

§ 4 Nagrody

 

 1. Sponsorem nagród jest firma beGLOSSY oraz firma Granna.

 2. Nagrodami są zestawy kosmetyków Glossybox (3 sztuki) oraz gry edukacyjne Granna (6 sztuk).

 3. Zostaną przyznane 3 nagrody główne – zestaw kosmetyków i gra oraz 3 nagrody pocieszenia – gra edukacyjna.

 4. Nagrody zostaną przyznane przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora.

 5. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl) w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody.

 6. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej, dokonana z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.

 7. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 6 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.

 8. Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury ponowi procedurę oceny prac konkursowych i przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi.

 9. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny, ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

 10. Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

 11. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

 

§ 5 Zasady konkursu

 

 1. Rodzic powinien zarejestrować się do konkursu poprzez podany w konkursie specjalny Landing Page i podać swój adres e-mail (podanie adresu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu), a następnie wpisać wypowiedź swojego dziecka, która stanowi dokończenie zdania konkursowego „Moja mama jest kobietą, bo…” oraz wysłać odpowiedź.

 2. Przesyłając odpowiedź, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Konkurs trwa w dniach 3-8 marzec 2015r.

 4. Nagrody zostaną przyznane przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe i niezwiązane z tematyką konkursu.

 6. Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po terminie wskazanym w §5 ust. 3 nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).

 7. Wyniki konkursu będą widoczne w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

 8. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl oraz profilu Facebookowym - www.facebook.com/akademiazdrowegoprzedszkolaka po zakończeniu Konkursu w dniu 09.03.2015 roku.

 


§ 6 Postępowanie Reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ul. Gwiaździsta 5c/1 w Warszawie (kod 01-651)

 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

 6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

 7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

 9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,

  2. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem błędnych danych adresowych

  3. świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

 3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką nagród poza teren Polski. Nagroda może być dostarczona na koszt zwycięzcy.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

 6. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

 7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.