Regulamin konkursu „Owocowo-warzywny podwodny świat rybki MiniMini”

§ 1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady konkursu dla przedszkoli „Owocowo-warzywny podwodny świat rybki MiniMini” (zwanego dalej „Konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl oraz na profilu Facebookowym Akademii - https://www.facebook.com/akademiazdrowegoprzedszkolaka/.
2. Organizatorem konkursu jest firma AZP Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1 w Warszawie (kod 01-651), REGON 147279070, NIP 525 25 88 768 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na profilu Facebookowym Akademii Zdrowego Przedszkolaka - https://www.facebook.com/akademiazdrowegoprzedszkolaka/
4. Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak dostępu do nich uniemożliwi przesłanie Zwycięzcy nagrody.

§ 2 Uczestnicy


1. Uczestnikami Konkursu mogą być przedszkola publiczne i niepubliczne zarejestrowane w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
2. W konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu (w tym Fundatora nagród),
b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu (w tym Fundatora nagród).

§ 3 Prace konkursowe


1. Tematyką prac konkursowych jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej podwodny świat. Do stworzenia pracy powinny być użyte owoce i/lub warzywa.
2. Praca może być wykonana dowolną techniką.
3. Pracę wykonuje nauczyciel wraz z dziećmi.
4. Jedno przedszkole może zgłosić do konkursu kilka prac.
5. Jako pracę konkursową uważa się fotografię przedstawiającą wykonaną własnoręcznie pracę przygotowaną zgodnie z § 3 ust.1.
6. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie jpg, waga pliku nie może przekraczać 2 MB.
7. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.
8. Do Konkursu można zgłosić wyłącznie prace własnego autorstwa.
9. Zgłoszenie zdjęcia jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest on autorem załączonego zdjęcia oraz, że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
10. W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 9, okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

§ 4 Zasady udziału w konkursie


1. Konkurs prowadzony jest pod adresem https://www.facebook.com/akademiazdrowegoprzedszkolaka/.
2. Konkurs trwa od 06.11.2015 do 20.11.2015 roku.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4. Aby wziąć udział w konkursie należy posiadać profil na portalu Facebook – może to być profil przedszkola lub nauczyciela pracującego w tym przedszkolu.
5. Przedszkole samodzielnie zamieszcza zdjęcie na profilu Facebookowym Akademii poprzez specjalnie przygotowaną do tego aplikację konkursową.
6. Zamieszczając zdjęcie, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Użytkownik upowszechnia i udostępnia znajomym zdjęcie swojej pracy, zachęcając ich do oddawania głosów.
8. Głosować na jedną pracę można wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że z jednego profilu na portalu Facebook można oddać jeden głos dziennie na jedną pracę.
9. Można głosować na jedną lub więcej prac.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, złej jakości oraz treści reklamowe.
11. Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po terminie wskazanym w §4 ust. 2 nie będą brały udziału w Konkursie.
12. Udział w Konkursie i zamieszczenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz prawa do rozporządzania i korzystania ze zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez konieczności zapłaty Uczestnikowi wynagrodzenia).
13. Przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do zdjęcia Uczestnik dokonuje na Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie, dokonywanie przedruków w całości albo w części, udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji mechanicznej.
14. Zamieszczone zdjęcia nie będą zwracane.
15. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl po zakończeniu Konkursu w dniu 23.11.2015r.

§ 5 Nagrody


1. Nagrody konkursowe ufundowała firma  ITI Neovision S.A.,  właściciel kanału MiniMini+.
2. Zostanie przyznanych 10 równorzędnych nagród.
3. Nagrody to zestawy: fartuszek + czepek kucharski. Jeden zestaw składa się z 25 sztuk fartuszków oraz 25 sztuk czepków. Kolor fartuszków oraz czepków – czerwony, rozmiar uniwersalny.
4. O wyborze zwycięzców zdecyduje liczba otrzymanych głosów. Wygrywa 10 prac z największą ilością głosów.
5. Prawdziwe dane profilu osobowego na Facebooku są warunkiem otrzymania nagrody.
6. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się poprzez skrzynkę pocztową portalu Facebook w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody.
7. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na przesłaną przez Organizatora wiadomość i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.
8. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 6 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.
9. Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury przyzna nagrodę Uczestnikowi, który uzyskał kolejną liczbę głosów.
10. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny, ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.
11. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.
12. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ul. Gwiaździsta 5c/1 w Warszawie (kod 01-651)
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 7 Postanowienia końcowe


1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,
b) niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem błędnych danych adresowych
c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką nagród poza teren Polski. Nagroda może być dostarczona na koszt zwycięzcy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.