Autor

Autor

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu „Świąteczna Dekoracja” (zwanego dalej „Konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl.

2. Organizatorem konkursu jest jest firma LionFitness Witold Lew Starowicz , z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1 w Warszawie (kod 01-651), REGON 731633245, NIP 827 117 78 55 (zwana dalej „Organizatorem”).

3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

4. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez Uczestnika Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Zwycięzcy odebranie nagrody.

 

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być przedszkola publiczne i niepubliczne biorące udział w akcji „Przedszkolak Pełen Zdrowia” oraz zarejestrowane w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl

2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

3. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
c) osoby zawodowo zajmujące się fotografią.

 

§3 Prace konkursowe

1. Tematyką prac konkursowych jest Dekoracja Świąteczna.

2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie wykonane z użyciem technik fotografii tradycyjnej (zeskanowane do pliku cyfrowego) lub fotografii cyfrowej o rozdzielczości do 1024x768 px.

3. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.

4. Zdjęcia stanowiące prace konkursowe można przesyłać do dnia 31.12.2012 roku za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/aktualne/item/114-zimowy-konkurs-dla-grup-przedszkolnych.html

5. Do konkursu można zgłosić wyłącznie zdjęcie własnego autorstwa.

6. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest autorem załączonego zdjęcia oraz że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

7. W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 6, okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

 

§4 Nagrody

1. Nagrody konkursowe ufundowały firmy Little Tikes oraz Trefl. Dokładny opis nagród konkursowych znajdą Państwo na stronie http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/aktualne/item/114-zimowy-konkurs-dla-grup-przedszkolnych.html

2. Nagroda Organizatora zostanie przyznana przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora.

3. Nagrodę Internautów otrzyma autor najwyżej ocenionego zdjęcia.

4. W przypadku, gdy więcej niż jedno zdjęcie otrzyma identyczną, najwyższą liczbę głosów, nagroda Internautów zostanie przyznana ex aequo więcej niż jednemu Uczestnikowi.

5. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl) w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.

6. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej, dokonana z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.

7. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 6 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.

8. Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury ponowi procedurę oceny prac konkursowych i przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi. Powyższe ma analogiczne zastosowanie do nagrody Internautów.

9. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

10. Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

11. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

 

§ 5 Zasady konkursu

1. Udział w konkursie polega na przesłaniu zdjęcia dekoracji świątecznej wraz z podpisem za pomocą formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/aktualne/item/114-zimowy-konkurs-dla-grup-przedszkolnych.html.

2. Przesyłając zdjęcie i podpis, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości i reklamowe.

4. Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po terminie wskazanym w §3 ust. 4 nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).

5. Udział w Konkursie i nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz prawa do rozporządzania i korzystania ze zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez konieczności zapłaty Uczestnikowi wynagrodzenia).

6. Przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do zdjęcia Uczestnik dokonuje na Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie, dokonywanie przedruków w całości albo w części, udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji mechanicznej.

7. Przesłane pliki nie będą zwracane.

8. Zdjęcia zostaną pokazane na specjalnie dla Konkursu utworzonej podstronie serwisu www.zdrowyprzedszkolak.pl.

9. Głosować na zdjęcia może każdy zalogowany w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl Internauta przez cały czas trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że może oddać tylko jeden głos.

10. Strona konkursowa jest wyposażona w mechanizmy zabezpieczające przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego Internautę. 

11. Internauci dokonują oceny nadesłanych zdjęć do dn. 15.01.2013 roku.

12. Wyniki głosowania będą widoczne w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz przez co najmniej 14 dni po jego zakończeniu.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości związane z ukrytymi wadami mechanizmów zabezpieczających przez wielokrotnym głosowaniem.

14. Uczestnikom zabrania się korzystania z procedury logowania z wielu kont w celu wpływania na wynik konkursu pod rygorem utraty prawa do nagród i całkowitego wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

15. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl po zakończeniu Konkursu do dn. 23.01.2013 roku.

16. Lista Zwycięzców Konkursu będzie do wglądu w siedzibie Organizatora.

 

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ul. Gwiaździsta 5c/1 w Warszawie (kod 01-651).

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,
b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką nagród poza teren Polski. Nagroda może być dostarczona na koszt zwycięzcy. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

6. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

poniedziałek, 19 listopad 2012 11:00

6 faktów o emocjach dzieci

1. Dzieci nie przychodzą na świat z dojrzałością emocjonalną. Rozwój emocjonalny wymaga czasu, wiedzy, cierpliwości i bezgranicznej miłości.

W chwili urodzenia nasz mózg jest „niedokończony”. Najmniej sprawne są wyższe ośrodki mózgowe. Z tego względu noworodki nazywane są nawet „zewnętrznymi płodami”. To sprawia, że mózg w pierwszych latach życia jest niezwykle delikatną strukturą, podatną na kształtowanie zarówno przez dobre, jak i złe relacje dziecko – rodzic. Dzieci nie potrafią rozpoznawać i nazywać emocji. Nie wiedzą, że stan, w którym się znajdują to radość, smutek czy złość. Doświadczają emocji tylko fizycznie i to jest dopiero początek edukacji emocjonalnej, która najintensywniej dokonuje się w pierwszych latach życia. Postawa rodziców w tym okresie jest kluczowa. To my prowadzimy pierwsze lekcje z emocji.


2. Kontrola emocji zależy od ogólnego rozwoju mózgu i od relacji ze środowiskiem.

Centrum dowodzenia emocjami ma strategiczne miejsce. Położone jest w środku mózgu, tak by można było łatwo dotrzeć do struktur odpowiedzialnych za pokazywanie emocji, jak i do tych, które nazywają je i kontrolują. Tuż po urodzeniu komunikacja w tym centrum bardzo szwankuje. Wprawdzie istnieją już połączenia między komórkami, ale jest ich jeszcze bardzo mało i są słabe. Na początku mózg dziecka steruje emocjami poprzez niższe ośrodki, które uwalniają reakcje emocjonalne: płacz, zaciskanie piąstek, prężenie ciała czy skulenie się. Świadomość, że są to różne stany i do czego prowadzą dziecko nabędzie wówczas, gdy rozwinie się komunikacja z wyższymi ośrodkami w mózgu. Zaś nazwanie tych emocji i odpowiednie kontrolowanie będzie miało miejsce dopiero u kilkulatków i jest mocno uzależnione od relacji z rodzicami. Takie komunikaty, jak: „Przestań płakać, przecież ci się nic złego nie dzieje!” lub „Jak będziesz taki złośliwy, to cię więcej nie zabiorę!” dla małych dzieci to język, którego nie znają . One u rodziców widzą, czują i słyszą złość, ale kompletnie nie wiedzą, jak się uspokoić.

 

3. Dzieci odczuwają stany emocjonalne dorosłych „przez skórę”.

Wcale nie musimy krzyczeć, płakać czy nerwowo gestykulować, by dziecko poczuło nasze zdenerwowanie. Maluch współodczuwa stan emocjonalny osoby, która się nim zajmuje.
Świeżo upieczona mama opiekuje się dzieckiem przez cały dzień. Jest niewyspana, zmęczona i poddenerwowana, gdyż to jej pierwsze dziecko i nie wie, czy postępuje właściwie. Dziecko, współodczuwając emocje, też jest rozdrażnione i cały dzień płacze. Wieczorem tata wraca z pracy, bierze je na ręce, a ono natychmiast się uspokaja, gdyż wyczuwa spokój ojca. Mama pozostaje w przekonaniu, że jest kiepskim rodzicem, który nie potrafi uspokoić własnego dziecka. Następny dzień rozpocznie z jeszcze większym niepokojem, które natychmiast wyczuje maluch. Aby przerwać to koło, mama przede wszystkim musi o tym wiedzieć. Powinna mieć okazję, by na chwilę odpocząć, w miarę możliwości zrelaksować się, chociażby poprzez spokojne oddychanie i uśmiech na twarzy. Dopiero teraz może wziąć malucha na ręce. To jedyna droga.


4. Dzieci naśladują nasze emocje.

Około 15 miesiąca życia mózg do swojej bazy reakcji włącza wzory zachowań emocjonalnych, które pozostają w nas już na całe życie. Te wzory czerpią ze swojego najbliższego otoczenia. Naśladują nas w najmniejszym geście i idealnie wykorzystują tę wiedzę w adekwatnej sytuacji. I jak tu teraz przez 24 h zachowywać się tak, by nasz potomek miał tylko idealne wzorce? Na szczęście jest to niewykonalne. Dzieci będą naśladować dobre i złe zachowania. Potrzebują tej różnorodności, by dobrze poznać daną emocję. Gdy źle zachowamy się przy dziecku, nie możemy udawać, że nic się nie stało. Udawanie nic nie da, bo dzieci i tak wyczuwają, w jakim stanie jesteśmy. To doskonały moment na lekcję o emocjach. Nie mogłam znaleźć kluczy, a bardzo się spieszyłam. Byłam na siebie bardzo zła, tak zła, że aż kopnęłam drzwi. Następnym razem tupnę nogą. O tak!... A drzwi zostawię w spokoju, jeszcze się nam przydadzą.

 

5. Dzieci doświadczają emocji o wiele bardziej intensywniej niż dorośli.

Dlaczego dwu, trzylatki rzucają się na podłogę, kopią, gryzą, walą głową o ścianę? Kto im pokazał takie wzorce zachowań? Gdzie widziały takich dorosłych? By zrozumieć takie zachowanie, należy uświadomić sobie, że dzieci inaczej doświadczają emocji.
Po pierwsze, tylko pełne doznanie danej emocji pomoże im w przyszłości wyznaczać granicę zachowań. Jeżeli w wieku dwóch lat zezłoszczę się tak, że rzucę się na ziemie, będę kopać i gryźć każdego, to w pełni poznam prawdziwą złość. Na przyszłość już będę wiedział, że można się zezłościć aż tak. Otoczenie to zaakceptuje, bo przecież mam tylko dwa lata. Kiedy tak samo zezłoszczę się jako siedmiolatek, bo do tej pory rodzice nie pozwalali mi się złościć, to społecznie nikt tego nie zaakceptuje i nazwą mnie agresywnym uczniem. Jak zezłoszczę się tak, będąc już dorosłym, pewnie zostanę ubezwłasnowolniony. Dlatego wczesny wiek to idealny czas na naukę emocji: złości, radości, wstydu, strachu, smutku. Pozwólmy dzieciom mocno odczuwać emocje, tak jak tego potrzebują. Zapewnijmy im w tym czasie poczucie bezpieczeństwa i pełną akceptację. A gdy ten stan minie, porozmawiajmy o tym, co się działo, nazwijmy emocje i wyznaczmy granice.
Po drugie, dzieci dopiero uczą się kontrolowania emocji. To silne przeżywanie emocji spowodowane jest burzą hormonalną, której jeszcze nie potrafią opanować. Są to te same hormony, które wydzielane są u osoby dorosłej podczas silnego stresu. U małego dziecka zbyt długo utrzymujący się wysoki poziom hormonów pobudzających (adrenalina, kortyzol) doprowadza do odczuwanie silnego bólu. Długotrwały płacz dziecka pozostawionego w pokoju, by się wypłakał, … bo jak się wypłacze, to się zmęczy i zaśnie, powoduje ból fizyczny podobny do bólu zęba. Gdy sytuacja ta będzie się powtarzać, doprowadzi to zmian w systemie odpornościowym na stres, co w późniejszym życiu zwiększa podatność na depresję, zaburzenia lękowe oraz inne fizyczne i psychiczne schorzenia.

 

6. To rodzice pomagają dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, uczą, jak je pokazać, nazwać, skontrolować. Nikt inny tego nie zrobi za nas lepiej niż my sami.

Dowiedzmy się o emocjach dzieci jak najwięcej. Potrzebujemy tej wiedzy zdecydowanie bardziej niż kolejnych informacji o zupkach, kremikach czy „wypasionych” wózkach.
Uspokójmy swoje emocje i uśmiechnięci weźmy swoje dziecko na ręce.
Pozwólmy na doświadczanie silnych emocji wówczas, kiedy nasze dzieci są jeszcze małe.
Rozmawiajmy z dziećmi o emocjach, nazywajmy je, pokazujmy, wyznaczajmy granice.
Przytulajmy, całujmy lub chociaż dotykajmy nasze dzieci. Potrzebują tego, by się uspokoić. Dotyk wyzwala oksytocynę, która ma za zadanie ukoić i wyciszyć organizm. Dzieci potrzebują dotyku jak powietrza, nawet te w wieku szkolnym.

Emocje stanowią podstawę naszego zachowania. Ich dojrzałość warunkuje prawidłowy rozwój społeczny i intelektualny. Sprawia, że dzieci czuja się bezpiecznie i mają tą pewność siebie, która pozwala im wychodzić naprzeciw światu.

 

Autor: Katarzyna Rojkowska - mama trójki dzieci, psycholog dziecięcy, od lat pomaga dzieciom w pokonywaniu trudnościach z nauce i radzeniu sobie z emocjami. Autorka książki „Naucz małe dziecko myśleć i czuć”, współautorka programów edukacyjnych Leodnardo School. Autorka serii bajek o emocjach dla małych dzieci. Zafascynowana programem świadomego rodzicielstwa, współpracuje z fundacją „Rodzice przyszłości”.

źródło: "Wiem! jak działają dzieci", nr 2

Rozpoczęliśmy akcję „Przedszkolak Pełen Zdrowia”. Przez 4 najbliższe tygodnie dzieci w 2 tys. placówek przedszkolnych w całym kraju poznawać będą pojęcia takie jak: wirusy, bakterie, odporność czy higiena.

czwartek, 15 listopad 2012 10:23

Dni otwarte Ministerstwa Spraw Zagranicznych!

W dniach 17-18 listopada siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających. Zarejestrowani wcześniej chętni będą mogli wyjątkowo bez przepustek zobaczyć, jak funkcjonuje ministerstwo. W tym roku Dni Służby Zagranicznej skupiają się na dwóch tematach: „Sztuka i dyplomacja” oraz „Instytuty Polskie w świecie”. Nie zapomniano o najmłodszych, dla których przygotowano Strefę Młodego Czytelnika z licznymi konkursami, zabawami i grami edukacyjnymi oraz kącik dla maluchów. Dzieci będą więc mogły oddać się robieniu zakładek do książek, poznawaniu przygód ulubionych bohaterów literackich, zabawom plastycznym i konkursom, zaś rodzice w kameralnej atmosferze kawiarni będą mogli porozmawiać
z przedstawicielami dyplomacji i dowiedzieć się jak promowany jest  nasz najlepszy produkt eksportowy: kultura.

 

piątek, 09 listopad 2012 13:25

Talent do języka

Autor: Katarzyna Sroczyńska

 

Wyobraź sobie, że niezwykłym zrządzeniem losu trafiasz na wyspę – powiedzmy – na Pacyfiku. Sam. W przeciwieństwie do Robinsona Crusoe znajdujesz jednak towarzystwo, i to dość liczne. Miejscowi są tobą bardzo zainteresowani i bardzo chcieliby porozmawiać. Właściwie nie przestają mówić. Tyle że język, którego używają, nie przypomina niczego, co dotychczas słyszałeś. Jak myślisz, ile czasu zajmie ci nauczenie się choćby podstaw ich języka? Ile wysiłku będziesz musiał włożyć, by nauczyć się słyszeć i powtarzać nowe dźwięki? Jak szybko z powodzi głosek nauczysz się wyodrębniać słowa, a następnie łączyć je ze znaczeniami, zestawiać wyrazy w sensowne zdania? Ile pracy będzie cię kosztowało zrozumienie intencji twoich rozmówców? Dziecko radzi sobie z tym wszystkim, zanim poślesz je do przedszkola. „Uczenie się języka jest jak odczytywanie skomplikowanego kodu. Łamiemy ten szyfr bez wysiłku w tak wczesnym wieku, że nawet tego nie pamiętamy” – piszą Alison Gopnik, Patricia Kuhl i Andrew Meltzoff w książce „Naukowiec w kołysce”.

 

środa, 07 listopad 2012 01:00

Problem wzdęć u dzieci

Dr hab. n med. Piotr Albrecht

 

Jeśli nie przyjęli jeszcze Państwo do wiadomości świętej zasady żywienia, że to dziecko powinno decydować, czy i ile będzie jadło, a  zadaniem rodziców jest jedynie ustalenie co, jak i kiedy mu podamy, to czas najwyższy zacząć ją stosować. „Wciskanie” dziecku jedzenia na siłę nie tylko prowadzić może do otyłości, ale sprowadza nas, rodziców na wojenną ścieżkę z własnym dzieckiem, które zaczyna coraz bardziej świadomie wykorzystywać jedzenie jako element „walki o władzę”. To my rodzice decydujemy, czy, kiedy i ile tłuszczu lub cukru pojawi się na stole, a ile będzie na nim zdrowych, wartościowych składników.

środa, 07 listopad 2012 11:44

Sport nie dla dziewczynek?

Dziewczynek nie zachęca się do podejmowania aktywności fizycznej, bo wciąż ulegamy stereotypom, że chłopcy lubią grać w piłkę na dworze, a dziewczynki wolą bawić się lalkami w domu. Czas to zmienić.

wtorek, 06 listopad 2012 13:21

Wartości odżywcze jesiennych warzyw

Wszyscy wiemy, że warzywa są zdrowe i powinniśmy spożywać ich jak najwięcej. Jesienią i zima są szczególnie ważne – słońca jest jak na lekarstwo, a o przeziębienie nietrudno. A to właśnie z warzyw nasz organizm czerpie najwięcej witamin i składników mineralnych, odpowiedzialnych za naszą odporność.

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że z dniem 31 października zakończyliśmy przyjmowanie prac na konkurs dla grup przedszkolnych, polegający na stworzeniu i sfotografowaniu kompozycji z jesiennych darów natury przez grupy przedszkolne.

 

poniedziałek, 29 październik 2012 13:19

Przedłużamy jesienny konkurs dla rodziców i dzieci!

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że konkurs Akademii Zdrowego Przedszkolaka na zdrową potrawę przygotowaną z użyciem sezonowych jesiennych warzyw i owoców zostaje przedłużony do dnia 15 listopada.

Strona 13 z 18