Autor

Autor

środa, 03 październik 2012 16:58

Aktywność fizyczna przedszkolaka

Wiek przedszkolny cechuje duża intensywność rozwoju fizycznego, szybki wzrost kośćca i powiększenie muskulatury ciała twojego dziecka. Rozwój ruchowy przedszkolaka jest mniej gwałtowny niż dziecka w okresie niemowlęcym, maluch zaczyna jednak doskonalić swoje ruchy. Jest jeszcze słabo skoordynowany, co przejawia się np. udziałem całego ciała w wykonywaniu wszystkich czynności. Rozwija się jednak motoryka dziecka, przedszkolak biega coraz sprawniej, wykonując przy tym dłuższe kroki.

Regulamin Konkursu


I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu dla rodziców wraz z dziećmi na wykonanie zdrowej potrawy z warzyw i owoców sezonowych, zwanego dalej Konkursem, jest firma LionFitness Witold Lew Starowicz , z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1 w Warszawie (kod 01-651), REGON 731633245, NIP 827 117 78 55 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. W Konkursie wezmą udział Uczestnicy, którzy:

a. prześlą prace konkursowe do dnia 15 listopada 2012 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., zatytułowane Piramida3/konkurs indywidualny

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Fundatorów, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.


II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zgłoszenie Konkursowe

1. Uczestnikami Konkursu mogą być rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Konkurs polega na przygotowaniu zdrowej potrawy z warzyw i owoców sezonowych. Zdjęcia potrawy i procesu jej przygotowania wraz z przepisem należy nadesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., z dopiskiem w temacie: Piramida3/konkurs indywidualny

3. Uczestnicy mogą przesłać jedno Zgłoszenie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie tych osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.

5. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

 

III. Nagrody w Konkursie


1. Nagrody konkursowe ufundowały firmy Wader Woźniak, Smyk.com, Lime oraz Pharmaceris. Dokładny opis nagród konkursowych znajdą Państwo na stronie http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/strefa-rodzicow/konkursy/item/71-konkurs-dla-rodzic%C3%B3w-i-dzieci.html

2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

 

IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 20 listopada 2012 r. Przy ocenie prac konkursowych komisja będzie brać pod uwagę w równym stopniu następujące kryteria:

a. czy potrawa jest zdrowa
b. estetyczne wykonanie
c. zaangażowanie członków rodziny

2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdą następujące osoby:
Witold Lew Starowicz – organizator akcji
Aneta Howaniec – koordynator akcji

3. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko te Zgłoszenia Konkursowe, które zostały udzielone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione w Konkursie Zgłoszenia Konkursowe dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.

4. Decyzja Komisji o przyznaniu Nagrody jest ostateczna i nieodwołalna.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2012 r – na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl

5. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Uczestnikowi nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności z powodu podania przez Uczestnika błędnego lub niepełnego adresu korespondencyjnego.

7. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru przesyłki kurierskiej albo, w razie osobistego odbioru nagrody od Organizatora, własnoręcznym podpisem na protokole odbioru nagrody.


V. Prawa własności intelektualnej

Prace konkursowe wyróżnione nagrodami zostaną upublicznione na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl lub fun page’u Akademii Zdrowego Przedszkolaka: www.facebook.com/akademiazdrowegoprzedszkolaka. Prace mogą również być wykorzystywane do celów promocyjnych Akademii Zdrowego Przedszkolaka.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora do końca listopada 2012 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie adres.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

VII. Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie Internetowej. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla m.st. Warszawy.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody.

10. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl

11. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Lionfitness. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

poniedziałek, 01 październik 2012 16:25

KONKURS DLA RODZICÓW I DZIECI!

 

Wszyscy wiemy, że warzywa i owoce są bardzo ważne w diecie naszej i naszego dziecka. W codziennym życiu mamy coraz mniej czasu i sił, żeby kreować właściwe nawyki żywieniowe u dziecka, więc poddajemy się owemu "złemu wpływowi" reklam, wybierając słodycze, chipsy i wszystko to, co powoduje, że nasze dziecko chociaż na chwilę się uspokaja, a my mamy po prostu święty spokój. W rezultacie - to co nasz maluch wyniesie z przedszkola, czyli: jak zdrowe są warzywa i owoce, że chipsy i słodycze są złe, idzie w zapomnienie. Jest to ten wiek, w którym mama i tata są guru. Doskonale wiemy, że dziecko naśladuje wszystko, co zrobimy - zachowania, słowa. Nie trzeba wiele, żeby zakorzenić nowe nawyki albo zmienić stare. Spróbujemy?

czwartek, 27 wrzesień 2012 16:49

Sałatka z parmezanem i orzechami

Jesień obfituje także w orzechy. Czy wiesz, że możesz je wykorzystać także do sałatki?

 

czwartek, 27 wrzesień 2012 16:25

Dyniowe racuszki

Pyszne, łatwe i szybkie w przygotowaniu sezonowe danie jesienne.

Strona 16 z 18