Autor

Autor

poniedziałek, 10 grudzień 2012 01:00

Jak ubierać dziecko w okresie zimowym

Zima to czas, w którym należy zwrócić szczególną uwagę na naszego przedszkolaka. Warto spędzać z nim czas na świeżym powietrzu, ale musimy dbać nie tylko o to, by się nie zaziębił, lecz również o to, by się nie przegrzał. A w dodatku dziecku w kilku warstwach ciepłych ubranek musi być wygodnie.

środa, 05 luty 2014 00:00

Zimowe zabawy na śniegu

Za oknem zimowa aura i śnieg, który dzieci przecież uwielbiają. To świetna okazja, aby zażyć z dzieckiem ruchu na świeżym powietrzu, przy okazji świetnie się bawiąc. Poniżej proponujemy wiele różnych zabaw dla dzieci i rodziców – sprawdź, które waszej rodzinie dostarczą najwięcej radości.

Już dziś dzień Świętego Mikołaja. Z pewnością większość rodziców zakupiła prezenty dla swoich dzieci, część już rano położyła  je obok poduszki. 

EEG Biofeedback to nazwa metody terapeutycznej już od kilku lat wykorzystywanej w leczeniu dysfunkcji rozwojowych dzieci, a także poważniejszych chorób o podłożu nerwowym. Biorąc pod uwagę fakt, że jest całkowicie nieinwazyjna, warto przyjrzeć się bliżej, na czym polega terapia.

Kochani! Od piątku na naszej stronie internetowej możecie zobaczyć wyniki konkursu na zdrową potrawę wykonaną z użyciem jesiennych sezonowych warzyw i owoców. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy.

Wszystkim przedszkolom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do obejrzenia prac konkursowych!


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu „Zimowa Aktywność Przedszkolaka i jego Rodziny” (zwanego dalej „Konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl.
2. Organizatorem konkursu jest firma LionFitness Witold Lew Starowicz , z siedzibą przy ul. Gwiaździstej 5c/1 w Warszawie (kod 01-651), REGON 731633245, NIP 827 117 78 55 (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
4. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez Uczestnika Konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Zwycięzcy odebranie nagrody.


§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być rodzice dziecka/dzieci w wieku przedszkolnym, zarejestrowani w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl
2. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
3. W konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
c) osoby zawodowo zajmujące się fotografią.§3 Prace konkursowe

1. Tematyką prac konkursowych jest Zimowa aktywność przedszkolaka i jego rodziny.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie wykonane z użyciem technik fotografii tradycyjnej (zeskanowane do pliku cyfrowego) lub fotografii cyfrowej o rozdzielczości do 1024x768 px.
3. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.
4. Zdjęcia stanowiące prace konkursowe można przesyłać do dnia 31.12.2012 roku za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/aktualne/item/118-zimowy-konkurs-dla-rodzicow-i-dzieci.html
5. Do konkursu można zgłosić wyłącznie zdjęcie własnego autorstwa.
6. Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest autorem załączonego zdjęcia oraz że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
7. W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 6, okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.


§4 Nagrody

1. Nagrody konkursowe ufundowały firmy: Hotel Miłomłyn Zdrój, Little Tikes, Flik Flak oraz Trefl. Dokładny opis nagród konkursowych znajdą Państwo na stronie http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/aktualne/item/118-zimowy-konkurs-dla-rodzicow-i-dzieci.html
2. Nagroda Organizatora zostanie przyznana przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
3. Nagrodę Internautów otrzyma autor najwyżej ocenionego zdjęcia.
4. W przypadku, gdy więcej niż jedno zdjęcie otrzyma identyczną, najwyższą liczbę głosów, nagroda Internautów zostanie przyznana ex aequo więcej niż jednemu Uczestnikowi.
5. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl) w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu odbioru nagrody.
6. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej, dokonana z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.
7. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 6 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.
8. Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury ponowi procedurę oceny prac konkursowych i przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi. Powyższe ma analogiczne zastosowanie do nagrody Internautów.
9. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.
10. Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.
11. Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.


§ 5 Zasady konkursu

1. Udział w konkursie polega na przesłaniu zdjęcia zimowej aktywności całej rodziny wraz z podpisem za pomocą formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej http://zdrowyprzedszkolak.pl/index.php/konkursy/aktualne/item/118-zimowy-konkurs-dla-rodzicow-i-dzieci.html
2. Przesyłając zdjęcie i podpis, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości i reklamowe.
4. Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po terminie wskazanym w §3 ust. 4 nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).
5. Udział w Konkursie i nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz prawa do rozporządzania i korzystania ze zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez konieczności zapłaty Uczestnikowi wynagrodzenia).
6. Przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do zdjęcia Uczestnik dokonuje na Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie, dokonywanie przedruków w całości albo w części, udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji mechanicznej.
7. Przesłane pliki nie będą zwracane.
8. Zdjęcia zostaną pokazane na specjalnie dla Konkursu utworzonej podstronie serwisu www.zdrowyprzedszkolak.pl.
9. Głosować na zdjęcia może każdy zalogowany w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl Internauta przez cały czas trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że może oddać tylko jeden głos.
10. Strona konkursowa jest wyposażona w mechanizmy zabezpieczające przed wielokrotnym głosowaniem przez tego samego Internautę.
11. Internauci dokonują oceny nadesłanych zdjęć do dn. 15.01.2013 roku.
12. Wyniki głosowania będą widoczne w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl przez cały czas trwania Konkursu oraz przez co najmniej 14 dni po jego zakończeniu.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieprawidłowości związane z ukrytymi wadami mechanizmów zabezpieczających przez wielokrotnym głosowaniem.
14. Uczestnikom zabrania się korzystania z procedury logowania z wielu kont w celu wpływania na wynik konkursu pod rygorem utraty prawa do nagród i całkowitego wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
15. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl po zakończeniu Konkursu do dn. 25.01.2013 roku.
16. Lista Zwycięzców Konkursu będzie do wglądu w siedzibie Organizatora.


§ 6 Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ul. Gwiaździsta 5c/1 w Warszawie (kod 01-651).
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,
b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.
3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką nagród poza teren Polski. Nagroda może być dostarczona na koszt zwycięzcy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
6. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

piątek, 23 listopad 2012 16:31

Co można znaleźć w parówkach?

Czy zawsze wkładając parówki do sklepowego koszyka czytacie, co na temat składu napisał na opakowaniu producent? Wielu z was na pewno to robi, jednak dziwne składniki i szereg literek E z numerami niekoniecznie cokolwiek nam wyjaśniają. Przyjrzyjmy się więc, co w swoim składzie zawierają powszechne w polskich sklepach parówki.

czwartek, 22 listopad 2012 11:32

Zimowy konkurs dla rodziców i dzieci

 

 

                                         
         

  

   
   
  
Strona 12 z 18