Admin

Admin

poniedziałek, 07 październik 2013 20:48

Zwierzątka ze zdrowego zakątka_Bajki

Wieprzuś, Raptuś i Ociupinka, mali bohaterowie przygód Akademii Zdrowego Przedszkolaka, tym razem poznają zagadnienia zdrowia i choroby, przeziębień, profilaktyki i higieny.

poniedziałek, 07 październik 2013 06:58

Chcesz pomóc swojemu dziecku w odchudzaniu?

 

Zawsze zależało nam na tym, żeby Rodzice aktywnie uczestniczyli w naszych Akcjach i po raz kolejny raz sprawdza się powiedzenie, że najlepszym sposobem kształtowania postaw dzieci jest dawanie im dobrego przykładu.

Badania przeprowadzone na University of California, San Diego School of Medicine oraz na The University of Minnesota dowodzą, że spadek wagi rodziców jest kluczową sprawą w odchudzaniu dzieci. Wyniki tych badań opublikowano na internetowej stronie Obesity.

- Badaliśmy zdolności rodzicielskie i styl życia rodziców oraz zmiany jakich dokonywali oni w funkcjonowaniu rodziny i jakie to odnosiło skutki w redukcji wagi dzieci – opowiada Kerri N. Boutelle, lekarka, profesor pediatrii i psychiatrii na UC San Diego, pracownica Rady Children's Hospital-San Diego.  Wniosek? Chcesz, aby twoje dziecko schudło? Schudnij sam! 

Okazuje się, że to absolutnie najważniejszy czynnik warunkujący skuteczne odchudzanie dzieci. 
Jest to w dzisiejszych czasach szczególnie ważna informacja, jako że dzieci z nadwagą oraz otyłych wyraźnie przybywa. Każdy rodzic, który odprowadza swoje pociechy do szkoły może zaobserwować to zjawisko – dzieci z nadwagą jest o wiele więcej niż wtedy, gdy my, rodzice, sami byliśmy dziećmi.

- Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu swoich dzieci, pierwszymi nauczycielami, wzorem na podstawie którego dzieci kształtują swoje nawyki i styl życia. Z tego względu odgrywają oni też główną rolę w każdym programie, którego celem jest redukcja wagi dzieci. To oni dają przykład i wpajają swoim pociechom nawyki zdrowego żywienia i regularnej aktywności fizycznej.
Naukowcy przyglądali się osiemdziesięciu grupom rodziców i dzieci w wieku 6 -12 lat, otyłych lub z nadwagą. Część grup brała udział w programie, w którym w zajęciach uczestniczyli tylko rodzice, a część w zajęciach skierowanych do rodziców i dzieci. Badanie skupione było na ocenie trzech typów zachowań rodzicielskich: zmianie stylu życia samych rodziców, aby sami mogli schudnąć, zmianie w stylu życia rodziny, w szczególności nawyków żywieniowych rodziny oraz na zmianę zachowań rodzicielskich polegających na przykład na zdolności do modyfikowania sposobu żywienia dzieci i zachęcaniu potomstwa do udziału w programie odchudzania. Okazało się, że jedynie spadek wartości BMI rodziców (czyli spadek ich masy ciała) dawał oczekiwane rezultaty w odchudzaniu dzieci.

Kochani rodzice! Tylko dbając o siebie, o własną prawidłową masę ciała, własną regularną aktywność fizyczną i własne prawidłowe nawyki żywieniowe możecie liczyć na to, że wasze dzieci będą szczupłe i zdrowe. Dajcie im więc dobry przykład!

Na podstawie materiału opublikowanego na www.lionfitness.pl

czwartek, 03 październik 2013 07:14

Regulamin konkursu na zbożową mandalę

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady konkursu „Zbożowa Mandala” (zwanego dalej „Konkursem”) ogłoszonego na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl

2.    Organizatorem konkursu jest firma LionFitness Witold Lew Starowicz , z siedzibą przy ul. Wesołej 14 w Chotomowie (kod 05-123), REGON 731633245, NIP 827 117 78 55 (zwana dalej „Organizatorem”).

3.    Konkurs prowadzony jest w Internecie na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

4.    Dane osobowe przekazane przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak dostępu do nich uniemożliwi przesłanie Zwycięzcy nagrody.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być przedszkola publiczne i niepubliczne biorące udział w akcjach Akademii Zdrowego Przedszkolaka oraz zarejestrowane w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl

2. Każdy z Uczestników może zamieścić dowolną ilość prac. Osobno oceniane będą zdjęcia z dwóch grup wiekowych: 3-4 lata i 5-6 lat.

3. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,

§3 Prace konkursowe

1.    Tematyką prac konkursowych jest wykonanie mandali, pracy plastycznej, przy użyciu: kasz, makronów ryżu, nasion fasoli itp. 

2.    Żeby zgłosić pracę do Konkursu trzeba ją sfotografować i zamieścić w zakładce konkursowej. Zdjęcie musi mieć rozdzielczość max. 1024x768 px .

3.    Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny być pozbawione podpisów, opisów i znaków wodnych.

4.    Zdjęcia stanowiące prace konkursowe można przesyłać od 03.10.2013 do dnia 11.11.2013 roku za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej w zakładce Konkursy.

5.    Do konkursu można zgłosić wyłącznie zdjęcie własnego autorstwa.

6.    Zgłoszenie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że jest autorem załączonego zdjęcia oraz że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeszkody prawne lub faktyczne do jego zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora Konkursu.

7.    W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa w ust. 6, okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.

 

 

 

§4 Nagrody


1.    Nagrody konkursowe ufundowały firmy:  Cederroth Polska, Foto-Książki, Przedszkola.edu.pl, Moje Bambino, Wydawnictwo Skrzat. Dokładny opis nagród konkursowych znajduje się na stronie konkursowej.

2.    Nagrody zostaną przyznane przez jury złożone z przedstawicieli Organizatora.

3.    Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się e-mailem ( na adres podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl ) w ciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, w celu ustalenia sposobu dostarczenia nagrody.

4.    Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej, dokonana z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana i przekazanie wszystkich koniecznych danych do odebrania nagrody.

5.    W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w ust. 6 w ciągu 7 dni roboczych, Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.

6.    Jeśli zwycięzca Konkursu utraci prawo do nagrody, jury ponowi procedurę oceny prac konkursowych i przyzna nagrodę innemu Uczestnikowi.

7.    Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę jak również nie ma możliwości przekazania nagrody osobie trzeciej.

8.    Nagrody Organizator prześle Zwycięzcom za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

9.    Jeśli Zwycięzca nie odbierze przesyłki z nagrodą, kolejne wysłanie nagrody przez Organizatora będzie możliwe wyłącznie na koszt Zwycięzcy.

10.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród, które będą przyznawane w Konkursie na inne o podobnym charakterze i zbliżonej wartości materialnej bez podawania przyczyn dokonanych zmian.

§ 5 Zasady konkursu

1.    Udział w konkursie polega na przesłaniu zdjęcia mandali, pracy plastycznej, wraz z podpisem (dokładna nazwa przedszkola, grupa wiekowa, imię i nazwisko opiekuna) za pomocą formularza udostępnionego przez Organizatora na stronie konkursowej.

2.    Przesyłając zdjęcie i podpis, Uczestnik wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania prac konkursowych zawierających treści obraźliwe, niezwiązane z tematyką konkursu, obsceniczne, przekręcone, złej jakości i reklamowe.

4.    Prace konkursowe nie spełniające warunków niniejszego Regulaminu, a także nadesłane po terminie wskazanym w §3 ust. 4 nie będą brały udziału w Konkursie (nie będą rozpatrywane).

5.    Udział w Konkursie i nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z przeniesieniem przez Uczestnika na Organizatora majątkowych praw autorskich do nadesłanego zdjęcia oraz prawa do rozporządzania i korzystania ze zdjęcia w każdej formie i z użyciem wszelkich środków technicznych (bez konieczności zapłaty Uczestnikowi wynagrodzenia).

6.     Przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz pokrewnych praw do zdjęcia Uczestnik dokonuje na Organizatora na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną lub kserograficzną, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publikowanie w prasie lub w wydawnictwie książkowym oraz w Internecie, dokonywanie przedruków w całości albo w części, udostępnianie do przeglądów, wystaw i katalogów oraz dokonywanie reprodukcji mechanicznej.

7.    Przesłane pliki nie będą zwracane.

8.    Zdjęcia zostaną pokazane na specjalnie dla Konkursu utworzonej podstronie serwisu www.zdrowyprzedszkolak.pl.

9.    Wyniki konkursu będą widoczne w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

10.    Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.zdrowyprzedszkolak.pl po zakończeniu Konkursu  nie później niż 25.11.2013 roku.

§ 6 Postępowanie Reklamacyjne

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: Akademia Zdrowego Przedszkolaka, ul. Wesoła 14  w Chotomowie (kod 05-123)

2.    Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, login i adres e-mail podany przy rejestracji w serwisie www.zdrowyprzedszkolak.pl, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4.    Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

5.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.

6.    Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.    Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

8.    Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

9.    Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.   Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 19.11.2009r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

2.    Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym o charakterze siły wyższej,

b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane podaniem błędnych danych adresowych

c) świadczone przez Pocztę Polską usługi pocztowe.

3.    Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wysyłką nagród poza teren Polski. Nagroda może być dostarczona na koszt zwycięzcy.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

6.    Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie www.zdrowyprzedszkolak.pl.

8.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

 

 

 

środa, 02 październik 2013 09:50

Konkurs dla Przedszkoli na zbożową mandalę

Drodzy Nauczyciele!

Konkurs został zakończony. Bardzo prosimy, aby nie zamieszczać zdjęć.

 

 

 Regulamin konkursu

 

 

FUNDATORZY NAGRÓD:

 

             

 

             

piątek, 27 wrzesień 2013 00:00

Dziecko nie najważniejsze

Wiedziony ostatnimi wydarzeniami, postanowiłem wrócić do bardzo dobrego tekstu, opublikowanego w 4 numerze naszego magazynu "WIEM jak działają dzieci", autorstwa Doroty Mierzejewskiej. Podpisuję się pod nim rękami i nogami. Dlaczego? Stajemy się ofiarami wielkiej dobroci swojego serca i bezstresowego wychowania. Na każdym kroku. A co gorsza, autorami stają się już coraz młodsi bohaterowie.. Serdecznie polecam i zapraszam do polemiki na naszym Forum.

Witek Lew Starowicz

 

Dziś po raz pierwszy obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego.

 

Idea organizacji Dnia Przedszkolaka narodziła się w środowisku dyrektorów łódzkich przedszkoli. Po raz pierwszy uroczystości z okazji tego dnia odbyły się w Łodzi 20 września 2010 r. Znalazła ona naśladowców w wielu innych miastach.

Termin obchodów Dnia Przedszkolaka – 20 września – nie jest przypadkowy. Jak zaznaczają pomysłodawcy święta, druga połowa września to czas, gdy dzieci w przedszkolu mają już za sobą okres adaptacyjny, wtedy też organizowane są uroczyste pasowania na przedszkolaka. 

Z inicjatywą ustanowienia Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka wystąpił w czerwcu tego roku rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Idee tę poparło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Sejm, który w ubiegłym tygodniu przyjął uchwałę ustanawiającą dzień 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.

 

"Bardzo cieszę się, że parlament uchwalił ten dzień. Traktuję go jako kolejny dzień zwracający uwagę na dzieci: 1 czerwca - dzień dziecka, 20 listopada - dzień praw dziecka, a teraz mamy jeszcze dzień przedszkolaka" - powiedział PAP Michalak. "To ma być taki dzień dziecka dla przedszkolaków, święto skoncentrowane na promocji edukacji przedszkolnej, zwróceniu uwagi na znaczenie tej edukacji, bo to ważne, by mieć świadomość, że ta edukacja jest dzieciom potrzebna i dla nich dobra" - dodał.

W specjalnym liście z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka rzecznik praw dziecka życzył dzieciom, radości z uczenia się siebie i świata, zarówno teraz – gdy są małe, jak i w ich dalszym życiu. "Niech czas zabaw przedszkolnych zaszczepi w was na zawsze potrzebę bycia wielkim odkrywcą, zadającym coraz to nowe pytania i poszukującym na nie odpowiedzi, eksploratorem nieustannie zaciekawionym złożonością swojego otoczenia" - napisał Michalak.

Zwracając się zaś do dorosłych wyraził nadzieję, że Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka będzie nie tylko niezwykle radosnym Dziecięcym Świętem, ale także pretekstem do podjęcia poważnej i szerokiej społecznej dyskusji o roli wczesnej edukacji oraz prawach i potrzebach małego dziecka. "Dziś nie trzeba już udowadniać, że pierwsze lata życia każdego człowieka warunkują jego dalszy rozwój i mają wyraźny wpływ na jego sukces w dorosłym życiu. W tym czasie dziecko rozwija swój twórczy potencjał, zyskuje pierwsze kompetencje społeczne" - zaznaczył.

Wychowaniem przedszkolnym objętych jest ponad 1 mln 200 dzieci w wieku 3-6 lat. Z danych MEN wynika, że wśród nich w roku szkolnym 2012/2013 były prawie wszystkie pięciolatki, dwie trzecie czterolatków oraz co drugi trzylatek.

Cele Dnia Przedszkolaka:

  • Propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego
  • Dostarczenie dzieciom kolejnych okazji  do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z byciaprzedszkolakiem.
  • Integracja przedszkoli z różnych regionów kraju
  • Integracja i współdziałanie wielu środowisk, osób oraz instytucji  mających wpływ na wizerunek oraz jakość funkcjonowania przedszkoli.

PIOSENKA NA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA: http://www.youtube.com/watch?v=tgXfOyKlc_4

Żródło: http://tvp.info/informacje/ludzie/dzien-przedszkolaka/12456692 

 

piątek, 13 wrzesień 2013 13:42

kolorowanki

piątek, 13 wrzesień 2013 13:15

Ilustracje

Strona 7 z 12